Chính sách và quy định hỗ trợ người lao động(phần 1)
  1. Các văn bản pháp luật hiện hành

1.1 Nghi quyết 30a/2008/ NQ- CP ngày 27/12/2008 của Chính Phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

1.2 Quyết định 71/2009/ QĐ- TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt để hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020

1.3 Nghị định 61/2015/ NĐ- CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm.

Hình ảnh: Đường phố khi vào đêm của nước Nhật

1.4 Quyết định 1722/ QĐ- TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 2020

1.5 Thông tư

Thông tư số 15/2017/ TT- BTC ngày 15/02/2- 17 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020

Thông tư liên số 09/2016/TTLT- BLĐTBXH- BTC hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

1.6 Hướng dẫn của Ngân hàng chính sách xã hội về việc cho vay ( thủ tục, lãi suất,..)

Công văn số 607/ NHCS- TDNN ngày 15/3/2016 của Ngân hàng chĩnh sách xã hội hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đi làm việc ở nước ngoài đối với người lao động thuộc hộ nghèo,người dân tộc thiểu số.

Trả lời